मति शब्द रूप संस्कृत में | Mati Shabd Roop In Sanskrit [इकारान्त स्त्रीलिंग]

Mati Shabd Roop In Sanskrit:

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मति:मती मतय:
द्वितीया मतिम्मती मती:
तृतीया मत्या मतिभ्याम्मतिभि:
चतुर्थी मत्यै/मतये मतिभ्याम्मतिभ्य:
पञ्चमी मत्या/मते:मतिभ्याम्मतिभ्य:
षष्ठी मत्या/मते:मत्यो:मतीनाम्
सप्तमी मत्याम्मत्यो:मतिषु
सम्बोधन हे मते!हे मती!हे मतय:!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *